Menu
logo

Menu

Oferta

Oferta

 • Polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI http://placezabaw-croquet.pl/ (strona aktualna)

   

  Firma CROQUET SP. Z O.O. zobowiązuje się do dbania o wszelkie informacje udostępnione podczas korzystania ze strony internetowej www.placezabaw-croquet.pl zgodnie z przepisami o ochronie danych i prywatności.

  Wiemy, że tylko dokładna informacja o działaniach podejmowanych na danych osobowych pozwoli Państwu nam zaufać i korzystać w pełni z możliwości naszych Usług. Dlatego ustanowiliśmy Politykę Prywatności, w której dowiecie się Państwo się jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia rzetelności i transparentności przetwarzania danych osobowych, jakich standardów przestrzegamy i w jakim zakresie zbieramy i dokonujemy działań na danych osobowych.

   

  Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

   

  Każda osoba odwiedzająca nasz serwis przyjmuje do wiadomości i akceptuje niżej wymienione zasady ochrony prywatności.

   

  JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

  CROQUET SP. Z O.O. (w dalszej części „My“ lub „Nam”). CROQUET SP. Z O.O. z siedzibą w Szczodre przy ulicy Trzebnickiej 81, 55-095 Mirków;

  Dane Osobowe. Oznaczają dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu oraz przetwarzane przez CROQUET SP. Z O.O.;

  Polityka. To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych;

  Przetwarzanie. To dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  Konto. To zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

  Użytkownik. To osoba czynnie korzystająca z usług naszego serwisu;

  Serwis. To strona dostępna pod adresem www.placezabaw-croquet.pl;

  RODO. To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

  CROQUET SP. Z O.O. jest administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.

  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, skontaktuj się z nami:

  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie
  • mailowo na adres: biuro@placezabaw.com.pl
  • pisemnie, na adres: CROQUET SP. Z O.O., ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków.

   

  KIEDY I W JAKIM CELU PRZEWARZAMY DANE UŻYTKOWNIKA?

  1. Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie. Rejestracja odbywa się za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza, udostępnionego w Serwisie. W opcji „STWÓRZ KONTO” Użytkownik jest proszony o podanie adresu e-mail w celu dalszej rejestracji. Następnie rejestrujący podaje takie informacje jak: płeć, imię, nazwisko, adres e-mail i hasło, datę urodzenia, adres, nazwę firmy, numer (numery) telefonu ora NIP.

  Po rejestracji w serwisie tworzone jest indywidualne konto Użytkownika, umożliwiające Użytkownikowi zarządzanie swoimi danymi personalnymi jak również przeglądanie swoich zapytań.

  Wyłącznie Użytkownik zarządza informacjami przechowywanymi na tak utworzonym koncie w Serwisie, w tym może je wprowadzać, modyfikować, przeglądać, a także usuwać.

   

  Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

   

  Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe są przez nas wykorzystywane m.in. w celach zrealizowania zamówienia, rozliczenia, dostawy, wysyłania prezentów, ustalenie, dochodzenia i egzekucji roszczeń, rozpatrywania skarg i wniosków, a także innych usług związanych z procesem zakupu. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta.  

  1. Formularz kontaktowy. W zakładce naszego Serwisu pod nazwą „KONTAKT” znajduje się formularz za pomocą którego, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami w zakresie świadczonych przez nas usług, podając: imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres e-mail oraz numer telefonu. Tak podane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem administratora.

   

  1. Newsletter. Zapisując się do naszej usługi Newsletter, wykorzystujemy udostępniony nam adres mailowy do przesyłania informacji o nowościach oraz promocjach z naszej oferty. Użytkownik w wiadomości potwierdzającej zapis do newslettera otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych.

   

  1. Współpraca. W zakładce „DLA ARCHITEKTA”, w której proponujemy różne formy współpracy osoby zainteresowane mają możliwość w tym celu podać swoje imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz numer NIP. Te dane osobowe wykorzystujemy            w celu wysłania darmowych plików z materiałami, a także nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi współpracą. Dane pozyskiwane w tym przypadku nie będą wykorzystywane w innym celu niż podany powyżej.

   

  1. Oferty pracy. W naszym serwisie, w zakładce oznaczonej jako „PRACA”, znajduje się aktualna lista ofert pracy. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie aplikacji ze swoją kandydaturą na podany adres e-mail w zakładce Serwisu. Wykorzystujemy te dane w celu rekrutacji.

  W przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody – zaznaczenia checboxu „TAK” wyszczególnione dane osobowe Użytkownika mogą być przez nas bądź przez naszych partnerów wykorzystywane w celach marketingowych i reklamowych.

   

  KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

  Przesłane nam dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:

  • konieczności spełnienia żądania Użytkownika, np. w celu wysłania zamówienia,
  • wyraźnej zgody Użytkownika,
  • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

   

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

  Dane osobowe Użytkownika przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta dane Użytkownika zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

  JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

  To Użytkownik decyduje o zakresie i celu przetwarzania. W każdej chwili Użytkownik ma prawo do:

  • cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług serwisu.
  • sprzeciwu wobec wykorzystania danych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane Użytkownika w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. marketingiem naszych produktów i usług. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług, będzie dla nas oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, usuniemy dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw.
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   a) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
   w oparciu o jego zgodę;

  b) dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  c) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
  d) dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  • ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy danemu Użytkownikowi korzystanie
   z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało
   z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też wysłać żadnych komunikatów do takiego Użytkownika, w tym marketingowych.
  • dostępu do danych. Użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
   a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
  z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

  c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  • sprostowania danych. Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Może tego dokonać samodzielnie na swoim Koncie. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych Użytkownik ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

   

  W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

  Wszystkie Państwa dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszego serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z RODO.

  Nasz Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Konta Użytkownika przez nieupoważnione systemy lub osoby.

  W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

   

  Wizyta w naszym serwisie internetowym wiąże się z koniecznością tworzenia małych plików tekstowych, umieszczanych na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie przez przeglądarkę, służących do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

  Pliki cookies nie służą przetwarzaniu danych osobowych i nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację osoby korzystającej z naszych usług. Gromadzone są one w celach statystycznych i dotyczą wyłącznie aktywności w serwisie internetowym. Pliki te również w żaden sposób nie wpływają na wydajność ani bezpieczeństwo sprzętu technicznego użytego do komunikacji z serwisem internetowym.

   

  Zawsze mogą Państwo zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej Państwo używacie, możecie skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Państwa stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji mogą Państwo znaleźć u producenta stosowanej przez Państwa przeglądarki  (OperaFirefox Internet ExplorerChromeSafari). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo pozostać w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.

  Więcej o plikach cookies możecie Państwo dowiedzieć się ze strony wszystkoociasteczkach.pl.

  ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację w Serwisie Internetowym.